Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و ششم: زیراساس و اساس

۱ – در تمام ردیف های این فصل، اندازه گیری ها بر اساس ابعاد نقشه ها و حجم قشرها پس از کوبیده شدن، صورت خواهد گرفت.

۲ – در ردیف های این فصل، هرگاه انجام بارگیری، حمل و باراندازی به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه ای برای بارگیری، حمل و باراندازی اضافی، قابل پرداخت نیست.

۳ – شاخص خمیری (PI) مجاز برای مصالح رودخانه ای (توونان) موضوع ردیف ۲۶۰۴۰۱، حداکثر ۹ است.

۴ – در زمین های لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می شود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورت مجلس شده و پس از تایید کارفرما، ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۵ – ردیف های مربوط به پخش، آب پوشی و کوبیدن مصالح رودخانه ای (توونان) موضوع ردیف ۲۶۰۷۰۱ در فصل سوم این فهرست بها پیش بینی شده است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور