Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و سوم: کارهای پلاستیکی و پلیمری

۱ – مواد لازم برای آماده کردن کف ها، برابر مشخصات در قیمت ها منظور شده است.

۲ – حدود تغییرات ضخامت های درج شده در ردیف های مختلف این فصل، می تواند تا ۰.۱ میلیمتر کمتر یا بیشتر باشد و از این بابت کسر یا اضافه بهایی منظور نخواهد شد.

۳ – ردیف های ۲۳۰۵۰۱ تا ۲۳۰۵۰۳ و نیز ردیف های ۲۳۰۸۰۱ تا ۲۳۰۸۰۴ سطح ظاهری کار انجام شده بدون احتساب موج و همپوشانی ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۴ – در مورد کفپوش های پولکی ضخامت کفپوش بدون محاسبه برجستگی پولک مورد نظر است.

۵ – هزینه اتصال نوارهای واتراستاپ از هر نوع و برابر مشخصات، در قیمت های مربوط منظور شده است.

۶ – بهای تمام مصالح و وسایل لازم برای نصب واتراستاپ به استثنای میلگردهای اضافی در ردیف های مربوط منظور شده است.

۷ – پنجره های مندرج در ردیف های ۲۳۱۱۰۱ تا ۲۳۱۱۰۳ از جنس (Unplasticized Poly Vinyl Chloride) U.P.V.C، در نظر گرفته شده و دارای مشخصات زیر است:

۷ – ۱ – نوارهای لاستیکی برای آب بندی از نوع (Ethylene Propylene Diene Monomer) E.P.D.M است.

۷ – ۲ – در مواردی که پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

۷ – ۳ – قیمت های در نظر گرفته شده در این ردیف ها برای انواع پنجره های U.P.V.C شامل لولایی و سیستم دو جهت باز شو (day & night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

۷ – ۴ – قیمت های ردیف های یاد شده برای پنجره با شیشه دو جداره (بدون بهای شیشه) و هر نوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی محاسبه شده است.

۷ – ۵ – دستمزد جاسازی و نصب یراق آلات مانند لولا، قفل و دستگیره در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است، ولی بهای یراق آلات جداگانه پرداخت می شود.

۷ – ۶ – در انواع پنجره های U.P.V.C برای اندازه گیری سطوح پنجره ها، سطح شیشه خور هر قاب U.P.V.C در هر واحد پنجره، اندازه گیری و حسب مورد از بهای ردیف های مربوط پرداخت می شود.

۸ – در ردیف های مربوط به اجرای ژئوگرید، مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی (LTDS) 120 ساله با اعمال ضرایب کاهشی (Reduction Factors) ژئوگرید تولید کننده است که توسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و بر اساس دستورالعمل BS8006، AASHTO یا NCMA کنترل و تایید شده باشد.

۹ – در ردیف ۲۳۱۲۰۶، مشخصات ژئوممبران بر اساس استانداردهای معتبر نظیر استاندارد GM13 تدوین شده توسط انستیتوی بین المللی ژئوسنتتیک می باشد.

۱۰ – هیچ گونه هزینه ای بابت همپوشانی، پرت، چیش خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق های گیره دار انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ و نظایر آن در ردیف های مربوط به ژئوگرید ها، ژئوتکستایل و ژئوممبران پرداخت نمی شود.

۱۱ – چنانچه ضخامت ژئوممبران برابر مشخصات مندرج در ردیف ۲۳۱۲۰۶ نباشد بهای آن به تناسب افزایش ضخامت یا کاهش آن محاسبه و پرداخت می شود.

۱۲ – اضافه بهای موضوع ردیف های ۲۳۱۳۰۱ و ۲۳۱۳۰۲ با هم قابل پرداخت نیستند.

۱۳ – چنانچه برای نصب قطعات نما روی دیوار موضوع ردیف های شماره ۲۳۱۴۰۱ تا ۲۳۱۴۰۳ از پروفیل های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه استفاده شود، بهای آن از ردیف ۱۶۰۷۰۱ قابل پرداخت است.

۱۴ – واتر استاپ بنتونیتی موضوع ردیف شماره ۲۳۰۹۰۵ از جنس بنتونیت سدیم بوده و برای آب بندی درزهای سرد، درهای اجرایی، دور لوله ها، مخازن آب، مجاری فاضلاب، تاسیسات آب، آب بندی تونل ها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب به کار می رود. لازم است مشخصات فنی و روش اجرای آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

۱۵ – ماستیک آب بند پلی یورتان موضوع ردیف شماره ۲۳۰۹۰۶ بر پایه پلیمر پلی یورتان یک جزئی بوده و برای آب بندی درزها در مخازن، منابع آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دیوارهای آب بند به کار می رود. هزینه اجرا با پرداخت نهایی برای هر نوع سطح مستوی یا منحنی در ردیف مربوط منظور گردیده است. لازم است مشخصات فنی و روش اجرای آن توسط مهندس مشاور در اسناد پیمان درج شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور