Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و دوم: کارهای سنگی با سنگ پلاک

۱ – اندازه گیری بر اساس سطح کار پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود، سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شود. به سطوح زیر درپوش های کف پنجره و پله ها و ضخامت سنگ مانند آن ها که نمایان است، پرداختی صورت نمی گیرد.

۲ – تمام سنگ های موضوع ردیف های این فصل، از نوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی است و نمونه هر مورد (از نظر کیفیت و ضخامت)، قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

۳ – تمامی قیمت های ردیف های این فصل برای عرض سنگ حداکثر ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی بیش از ۴۰ سانتیمتر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ های عریض تر، لازم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، ردیف های مناسب را بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه نماید.

۴ – در مواردی که بر اساس نقشه ها، مشخصات و یا دستور کار مهندس مشاور، ضخامت سنگ های مصرفی با ضخامت داده شده در شرح ردیف ها متفاوت باشد، بهای آن بر اساس دستورالعمل اقلا ستاره دار پیش از مناقصه تهیه می شود.

۵ – در صورتی که برای سنگ های مصرفی محدودیت ابعاد در هر دو بعد سنگ پیش بینی شده باشد، یا شکل سنگ ها به طریقی انتخاب شود که دارای زوایای قائم نباشند، به منظور جبران هزینه های مربوط به حکمی بودن سنگ، ۱۰ دصد قیمت ردیف مربوط، جداگانه پرداخت می شود.

۶ – دوغاب سنگفرش کف و نماهای سنگی، در هر مورد باید با رنگ سنگ مصرفی هم رنگ اجرا شود و در مواردی که به این منظور از سیمان سفید یا مواد رنگ کننده استفاده شود، هیچ گونه تفاوت قیمتی پرداخت نخواهد شد.

۷ – در قیمت های واحد این فصل، هزینه های مربوط به اسید ساب در کارخانه منظور شده است. ولی هزینه ساب پس از نصب سنگ در صورت نیاز و دستور مهندس مشاور، جداگانه پرداخت می شود.

۸ – در بهای واحد ردیف ۲۲۰۶۰۶ موضوع نصب سنگ به طریق خشک، هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است ولی بهای سازه فولادی برای زیرسازی نصب سنگ پلاک به طور جداگانه و برابر بهای ردیف ۰۹۰۹۰۱ فصل نهم پرداخت می شود.

۹ – در صورتی که در سطوح قائم، ضخامت بند بین سنگ ها ۶ میلیمتر یا بیشتر باشد، بهای بندکشی جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

۱۰ – ملات نصب انواع سنگ های پلاک در سطوح افقی و دوغاب پشت سنگ های قائم و قرنیزها با ملات ماسه سیمان ۱:۴ و بندکشی با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ نیز به نسبت ۱:۴ می باشد.

۱۱ – ملات نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن در کف، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و دوغاب ریزی و پرکردن بند سنگ ها، با ملات ماسه سیمان و پودر سنگ ۱:۴ است.

۱۲ – نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلات ماسه و سیمان نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۳ – با توجه به اینکه برای تیشه ای و کلنگی کردن سنگ های پلاک نیاز به ساب مطابق سنگ های پلاک غیر تیشه ای نمی باشد بنابراین در صورتی که هر نوع سنگ آهکی تیشه ای یا کلنگی شود، پس از محاسبه قیمت سنگ بر اساس ضوابط بند ۴، از قیمت نهایی سنگ مربوط، پانزده (۱۵) درصد قیمت پایه سنگ ۲ سانتی متر کاسته می شود. همچنین اضافه بهای مندرج در این فصل به آن تعلق می گیرد.

۱۴ – با توجه به اینکه سنگ های پلاک بادبر در شرح ردیف های ۲۲۰۴۰۸ و ۲۲۰۴۰۹ تعیین شده بنابراین اضافه بهای بند ۵ مقدمه، در صورتی به ردیف های یاد شده تعلق می گیرد که اندازه دو بعد حکم شده به غیر از ۱۵ × ۳۰ باشد. ضمناً ضخامت سنگ های بادبر ۲ سانتیمتر بدون در نظر گرفتن بار آن است.

۱۵ – چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود بجای ملات ماسه سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبلاً مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار گرفته، در صورت تایید اجازه مصرف صادر می شود. هزینه اجرای سنگ با چسب به شرح فوق و زیرسازی مربوط به آن (کرم بندی) طبق ردیف های مربوط به سنگ با ملات ماسه سیمان پرداخت می شود، هیچگونه اضافه بها و یا اضافه بهای دیگری به آن تعلق نمی گیرد.

۱۶ – در ردیف های جدول سنگی قیمت ها بر اساس یک ردیف جدول در طول کار (شامل طول خالص جداول) است. مبنای اندازه گیری (واحد ردیف) سطح کار در راستای مسیر و بدون احتساب ضخامت بندی کشی بین جداول می باشد.

۱۷ – در ردیف های جدول سنگی، آماده سازی، کوبیدن خاک و زیرسازی دیده نشده است و هزینه اجرای آن ها از فصل عملیات خاکی با دست پرداخت می شود.

۱۸ – در ردیف های جدول سنگی، اجرای بتن تقویت بدون هزینه قالب بندی بتن تقویت، دیده شده است و هزینه اضافی بابت آن پرداخت نمی شود. هزینه قالب بندی آن بطور مجزا و از فصل قالب بندی، قابل پرداخت است.

۱۹ – در ردیف های مربوط به سنگ های مکعبی (کیوبیک)، رگلاژ، شیب بندی، کوبیدن خاک، آماده سازی و همچنین اجرا بتن مگر دیده نشده است و هزینه اجرای آن ها از فصل مربوط، پرداخت می شود.

۲۰ – سنگ های مکعبی (کیوبیک)، در این فصل در صورت قید نشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه گیوتینی و دو وجه برشی و در ابعاد ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ می باشد.

۲۱ – در ردیف های سنگ کیوبیک، سطح مورد بررسی در بهای قیمت (واحد ردیف) سطح کل کار با احتساب بندکشی بین سنگ ها می باشد.

۲۲ – در ردیف های سنگ مکعبی (کیوبیک)، در صورت نیاز به اجرای سنگ با شیب بیش از ۲۰ درصد، با تایید دستگاه نظارت، بهای ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱.۰۵ پرداخت می شود.

۲۳ – ضخامت ملات مصرفی برای فرض سنگ با سنگ پلاک، به طور متوسط ۲.۵ سانتی متر در نظر گرفته شده است. مصالح اضافی مصرف شده و بهای عملیات به منظور کرم بندی و پرکردن فرض کف طبق دستور کار مهندس مشاور جداگانه پرداخت می شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور