Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیستم: کاشی و سرامیک کاری

۱ – در تمام ردیف های این فصل تهیه مصالح در قیمت های ردیف های منظور شده و کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده در این فصل از نوع درجه یک ایرانی است.

۲ – اندازه گیری سطوح ردیف های این فصل بر اساس سطح کار پوشیده شده نمایان خواهد بود.

۳ – ملات نصب کاشی و سرامیک کاری اعم از افقی یا قائم، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و ملات بندکشی آن ها، دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب است. بهای دوغاب ریزی در سطوح افقی نیز در قیمت ردیف ها منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.

۴ – به طور کلی ردیف های این فصل برای کاشی های یک پخت پس از اندود لعاب است چنانچه به هر علت بیش از یکبار عمل پخت پس از اندود لعاب انجام شود بهای آن در این فصل پیش بینی نشده است.

۵ – بهای کاشی و سرامیک در این فصل برای هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه بهایی جز آنچه در این بند نوشته شده به کاشی و سرامیک نصب شده مشمول ردیف های این فصل تعلق نمی گیرد.

۵ – ۱ – بهای کاشی این فصل برای سطوح مستوی (تخت) است چنانچه سطح کاشی برجستگی یا فرورفتگی داشته باشد شش درصد به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود.

۵ – ۲ – بهای کاشی و سرامیک در ردیف های این فصل برای رنگ های روشن است. برای رنگ های تیره مانند زرشکی، مسی، قرمز، سرمه ای و فسفری ۱۲% به بهای هر یک از ردیف های مربوطه اضافه می شود.

۵ – ۳ – بهای ردیف های این فصل برای کاشی بدون لوستر است چنانچه در سطح کاشی لعاب لوستر به کار برده شده باشد ۲% به بهای هر یک از ردیف ها اضافه می شود. منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روی سطح لعاب به وجود می آورند.

۶ – نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوط در کلیات این فهرست آمده است.

۷ – در صورتی که بجای ملات ماسه و سیمان در نصب سرامیک از چسب مخصوص استفاده شود، بهای آن طبق ردیف های مربوط به اجرای سرامیک با ملات ماسه و سیمان پرداخت می شود.

۸ – ضخامت ملات مصری برای فرض سرامیک، به طور متوسط ۲ سانتیمتر در نظر گرفه شده است. مصالح اضافی مصرف شده و بهای عملیات به منظور کرم بندی و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور مهندس مشاور جداگانه پرداخت می شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور