Clicky
Skip to main content

سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد می باشد که از آن بعنوان پشت بند عمودی در قالب دیوار و یا شمع حمایتی در دیوارهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش مقاومت پانل های قالبهای مدولار در برابر فشارهای جانبی بتن می گردد.

با استفاده از بولت های عصایی، سولجر ها بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند که با آزاد شدن بولت های تمام رزوه پس از اتمام بتن ریزی و سپری شدن ساعات اولیه گیرایی بتن، دیگر نیازی به آزاد کردن و برداشتن سولجر جهت جابجایی پانل های قالب نمی باشد و می توان مجموعه قالبها ، لوله های پشت بند و سولجرها را بصورت یکپارچه مشابه قالبهای تونلی با جرثقیل جابجا نمود.

در اجرای سازه های سنگین و مرتفع و همچنین در مواردی که عرض بتن بیشتر از ۲۰ سانتی متر باشد، جهت پشت بند قالب (نگهدارنده قالب) از سولجرها که بصورت عمودی توسط بولت عصایی، واشرکاس و مهره بسته می شوند، استفاده می گردد. سولجرها با ارتفاعات مختلف تولید می گردند و دارای طول و عرض ۱۵ سانتی متر و ارتفاع های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ سانتی می باشد.

سولجر

سولجر

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور