Clicky
Skip to main content
عمومی

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

۱ – دامنه کاربرد و اهداف:

از آنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انجام موضوع پیمان، با توجه به نوع کار، محل اجرا، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت، تهیه و تحویل نمایند و از طرفی یکی از ملاک های انتخاب پیمانکار از طرف پیمانکار از طرف کارفرما، در نظر گرفتن قیمت های منطقی و توجیه پذیری آنها می باشد، این دستورالعمل برای کارهایی که برآورد کار بر اساس فهرست بها است، تهیه شده تا با توجه به دامنه شمول و دیگر نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول های پیوست از طرف مهندس مشاور و پیمانکار اقدام شود.

۲ – مفاهیم و تعاریف

۲ – ۱ – تجزیه بها

محاسبه بهای واحد ردیف ها بر اساس مقدار و قیمت عوامل و اجزای تشکیل دهنده آن ردیف از کار یا مصالح یا خدمات

۲ – ۲ – پیشنهاد قیمت پیمانکار

پیشنهاد کتبی که عموماً همراه ضمانت نامه می باشد و به موجب آن پیمانکار انجام کار معینی را در مقابل مبلغ معینی تعهد می کند. پیشنهاد باید پاسخگوی تمام شرایط درج شده در اسناد مناقصه باشد و پس از پذیرش از سوی مناقصه گزار، اجرای تمام شرایط درج شده در اسناد مناقصه باشد و پس از پذیرش از سوی مناقصه گزار، اجرای تمام شرایط یاد شده الزام آور می شود.

۲ – ۳ – هزینه بالاسری

قسمتی از مجموع هزینه های طرح یا پروژه که در برگیرنده هزینه های جاری و سود پیمانکار است و به صورت درصدی از هزینه های مستقیم کار محاسبه می شود. هزینه بالاسری، هزینه هایی است که بین اقلام مختلف کار، مشترک و عمومی بود و نمی توان آن را مستقیماً به هر یک از اقلام کارها نسبت داد. مانند هزینه های نیروی انسانی مدیریتی، اداری، مالی، تدارکات، دفتر مرکزی و دفاتر کارگاهی.

۳ – مهندس مشاور، یا واحدهایی که مسئولیت تهیه اسناد مناقصه را بر عهده دارند، پس از درج مقادیر کار در فهرست بها و برآورد هزینه اجرا، اطلاعات مربوط به برآورد را در جدول های ۱ تا ۴ پیوست این دستورالعمل در محل پیش بینی شده به ترتیب زیر درج نمایند:

۳ – ۱ – ابتدا ردیف های فهرست یا فهرست های مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کار، به صورت مجموعه ای به ترتیب نزولی بهای کل ردیف با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در جدول ۱ مرتب می شود.

یادآوری: بهای کل ردیف هایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند، مانند ردیفهای اضافه بها، باید با بهای کل ردیف های اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف، در جدول ۱ وارد شوند.

۳ – ۱ – ۱ – از جدول یاد شده ردیف هایی که به ترتیب دارای بالاترین بهای کل هستند تعدادی انتخاب می شوند که در مجموع، حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مورد نظر را شامل شوند.

۳ – ۱ – ۲ – ردیف های انتخاب شده به شرح بند (۳ – ۱ – ۱) به تفکیک رشته ها (فهرست بها)، ترتیب فصل و ردیف در جدول ۲ درج می شوند.

۳ – ۲ – اطلاعات مربوط به فصل های مورد عمل در برآورد، توسط مهندس مشاور و اطلاعات متناظر مربوط به پیشنهاد، توسط پیمانکار (با توجه به توضیح زیر جدول)، به تفکیک در جدول ۳ درج می شود.

تبصره: تعداد ردیف هایی که باید از طرف پیمانکار برای آن ها تجزیه بها صادر شود، در ستون نهم جدول ۳ از طرف مهندس مشاور با توجه به اهمیت ردیف از نظر مبلغ آن که در جدول ۲ مشخص شده تعیین می شود و پیمانکار باید برای آن تعداد ردیف در هر فصل که از نظر بهای کل ردیف بالاترین رقم را دارند طبق بند ۳ – ۴ این دستورالعمل تجزیه بها تهیه نماید. (تعداد این ردیف ها حداکثر ۵۰ است.)

۳ – ۳ – با استفاده از اطلاعات درج شده در جدول ۳، جدول ۴ متناسباً توسط مهندس مشاور و پیمانکار تکمیل می گردد.

۳ – ۴ – برای تکمیل جدول ۵ باید نکات زیر رعایت شود:

۳ – ۴ – ۱ – در ستون بهای واحد در قسمت مصالح، نرخ مصالح در محل تامین آن درج می شود.

۳ – ۴ – ۲ – در قسمت حمل، هزینه های بارگیری مصالح، حمل از محل تامین تا انبار کارگاه و باراندازی درج می شود. در مورد مصالحی که مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد هستند و این ردیف در فصل دیگری قرار دارد، هزینه حمل مازاد، در این قسمت وارد نشده، و در جدول ۵ دیگری به طور جداگانه درج خواهد گردید.

۴ – پیمانکاران باید برای ردیف هایی که در جدول ۲ تعیین شده است، با توجه به شرایط و ویژگی های پروژ] و منطقه، روش بهینه را برای انجام کارها انتخاب و تجزیه بهای متناسب با آن را، به شرح جدول ۵ تهیه نمایند. در صورتی که پیمانکار در تجزیه بهای خود، یک ردیف تجزیه بها، برای مجموعه ای از چند ردیف یک فصل تهیه نموده باشد، درج آن در جدول ۵ به شرط آنکه شماره ردیف های معادل آن از جدول ۲، در محلی که در جدول ۵ پیش بینی شده است، درج شود بلامانع است. اگر پیمانکار در روش تجزیه قیمت خود، برای اقلامی از کار، از نرخ های رایج کارگاه ها برای هزینه تمام شده دستمزد یا ماشین آلات استفاده نماید، انعکاس مبلغ جمع نیروی انسانی و جمع ماشین آلات در محل مربوط در جدول ۵ کافی است و نیازی به درج مقدار و بهای هر یک از عوامل نیروی انسانی یا ماشین آلات به تفکیک نیست، ولی در مورد مصالح و حمل، درج تفکیکی اقلام ضروری است.

۵ – در صورتی که پیمانکار تمایل به تخفیف دادن در ضریب بالاسری داشته باشد، می بایست آنالیز خود برای هزینه های بالاسری را طبق جدول شماره ۶ تکمیل نمایید. حداکثر میزان قابل قبول کاهش یا تخفیف ۱۰ درصد ضریب بالاسری می باشد.

۶ – در پیمان های فاقد تعدیل، پیمانکار ضرایب لازم را برای پیش بینی تغییر قیمت در دوره انجام کار در پیشنهاد خود لحاظ کرده تا برای بررسی قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد.

۷ – جدول های تکمیل شده ۲ تا ۶ را باید پیمانکار (پیشنهاد دهنده) مهر و امضا کند و برای تسلیم به دستگاه مناقصه گزار در پاکت قیمت اسناد مناقصه قرار دهد. پیشنهادهای فاقد جدول های تکمیل شده یا دارای ایراداتی که ماهیت آن ها منجر به ابهام در قیمت پیشنهادی می شود، مردود شناخته می شوند.

۸ – کمیسیون مناقصه از بین قیمتهای بدست آمده از روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی و سایر مقررات و قوانین از جمله ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و رعایت این دستورالعمل، قیمت های متناسب و در نتیجه برندگان اول و دوم (موضوع بند ه ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات) را تعیین می کند.

۹ – چنانچه در مواردی بررسی پیشنهاد قیمت به عهده مراجعی از قبیل کمیته فنی بازرگانی باشد، باید مدارک موضوع این دستورالعمل برای کارهای مشمول، ضمیمه درخواست دستگاه مناقصه گزار، برای مراجع یاد شده، ارسال شود.

۱۰ – در صورت ارجاع قیمت های پیشنهادی پیمانکاران یا تجزیه بها قیمت به کمیته فنی و بازرگانی (به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات یا تبصره ذیل بند ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات)، رد یا تایید تجزیه بها قیمت پیشنهادی هر یک از پیشنهاد دهندگان توسط این کمیته می بایست مستند به رسیدگی جدول پیوست این بخشنامه باشد و بر طبق بند پ ماده ۱۰ آیین نامه یاد شده مستندهای مربوط به آن باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.

۱۱ – اسناد و مدارک این دستورالعمل، قابل استناد در پیمان ها نیست و درج آن ها در اسناد و مدارک پیمان ها مجاز نمی باشد.

۱۲ – برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه ارجاع می شوند، کارفرما و پیمانکار موظف هستند تا مدارک موضوع این دستورالعمل را برای بررسی قیمت ها به هیات موضوع بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ارایه دهند.

جدول 1 - ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

جدول ۱ – ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

جدول 2 - ردیف هایی که در مجموع جایز حداقل 80 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بها

جدول ۲ – ردیف هایی که در مجموع جایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بها

جدول 3 - مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

جدول ۳ – مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

جدول 4 - مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار

جدول ۴ – مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار

جدول 5 - تجزیه بهای اقلام کار

جدول ۵ – تجزیه بهای اقلام کار

جدول 6 - تجزیه بهای هزینه بالاسری

جدول ۶ – تجزیه بهای هزینه بالاسری

 

لینک مستقیم دانلود بخشنامه ۹۲/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور