Clicky
Skip to main content
عمومی

جزئیات و اتصالات کفسازی در همکف

در نقشه های جزئیات ساختمانی این فصل، کف سازی در همکف یا روی زمین با عایق رطوبتی و بدون عایق رطوبتی بالایه های مقاومتی (سازه ای) مختلف ارائه شده است. در این نقشه ها جزئیات اجرایی انواع کف سازی ها ارائه شده اند، ولی به چگونگی و شرایط انتخاب نوع ک فسازی کمتر پرداخت شده است. از این رو توصیه می شود قبل از انتخاب نوع کف سازی و نحوه زیر سازی آن، با انجام مطالعات زمین شناسی، مقاومت خاک، شرایط اقلیمی و سطح آبهای زیرزمینی امکانات پروژه و ویژگی های مورد نیاز فضاها، انتخاب انجام شود. مضافاً یادآور می شود که آماده سازی بستر کف سازی نیز با رعایت تراز پروژه در نبود مستندات اجرایی حداقل مطابق مشخصات فنی عمومی ابنیه انجام گیرد.

در این فصل علاوه بر ارائه نقشه های کف سازی، نقشه های جزئیات برای موارد زیر تهیه و ارائه شده است.

  • اختلاف سطح ها و دسترسی در همکف
  • نصب تجهیزات مکانیکی و اتصالات
  • آستانه های در

۱ – جزئیات کف سازی بدون عایق رطوبتی

کلیه کف سازی های همکف یا روی زمین دارای یک قشر اصلی یا بدنه اصلی است که سیستم مقاومتی و سازه ای کف را تشکیل میدهد، در این مجموعه به نام «لایه مقاومتی» نام گذاری شده است.

در کف سازی بدون عایق رطوبتی «لایه مقاومتی» به چهار روش زیر پیش بینی شده است:

۱-۱- کف سازی با لایه مقاومتی خاک
۲-۱- کف سازی با لایه مقاومتی بلوکاژ
۳-۱- کف سازی با لایه مقاومتی شفته آهکی
۴-۱- کف سازی با لایه مقاومتی بتن

لایه محافظی یا پوشش کف براساس شرایط اقلیمی و عملکرد کف از مصالح مناسب انتخاب و اجرا می شود. در مجموعه حاضر انواع متداول آن نمایش داده شده است.

زیر سازی و بستر کف در هر حال باید با کوبیدن یک لایه خاک دانه بندی شده طبق مشخصات فنی خصوصی باید آماده شود.

۱-۱- کفسازی با لایه مقاومتی خاک

این نوع کفسازی بیشتر مناسب فضاهای خارج و ما بین با کاربری سبک است. بستر طبیعی این نوع کف سازی باید مقاوم از نظر سازه ای و همچنین مقاوم از نظر نفوذ آب و رطوبت باشد.

نقشه های این نوع کف سازی شامل:

۲-۱- کفسازی با لایه مقاومتی بلوکاژ

این نوع کف سازی مناسب هر فضایی با کاربری های متفاوت است، بویژه برای مناطق مرطوب که سطح آب های زیرزمینی بالا است، بسیار مناسب است. امکان تهویه و تخلیه آب لایه بلوکاژ کارایی این سیستم کف سازی را افزایش چشمگیری م یدهد. در شرایط اقلیمی سخت، برآورد این امکان ضروری است. بستر کف سازی باید از یک لایه خاک دانه بندی شده باشد که مطابق مشخصات فنی خصوص کوبیده شود. افزودن یک لایه بتن به منظور تثبیت لایه بلوکاژ و تقویت مقاومت کف بسیار کار ساز خواهد بود.

• نقشه جزئیات کف با پوشش موزاییک
• نقشه جزئیات کف با پوشش سرامیک
• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش آجر

۳-۱- کفسازی با لایه مقاومتی شفته آهکی

این نوع کفسازی بیشتر مناسب فضاهای خارج برای محوطه سازی و زمینهای سست است. بستر این کف سازی باید از یک لایه خاک دانه بندی شده باشد که مطابق مشخصات فنی خصوصی کوبیده شود. این کف سازی به دو صورت، ساده و با یک لایه بتن به ضخامت ۵۰ میلیمتر قابل پیش بینی است. شفته آهکی
باید مطابق مشخصات فنی عمومی ابنیه تهیه و استفاده شود. دقت و توجه ویژه به نحوه ساخت و استفاده از شفته آهکی که از مصالح بسیار حساس است، ضروری می باشد.

• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش موزاییک
• نقشه جزئیات کف با پوشش آجر سیمانی
• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش موزاییک
• نقشه جزئیات کف با پوشش آجر سیمانی
• نقشه جزئیات کف با پوشش آجر

۴-۱- کفسازی با لایه مقاومتی بتن

این نوع کف سازی از استحکام و پایایی بسیار بالایی برخوردار است. این کف مناسب فضاهای با کاربری های گوناگون در فضاهای داخلی و ما بین است. لایه مقاومتی این کف سازی روی بلوکاژ پیش بینی شده است که لایه اخیر، ضمن ایجاد زیرسازی مقاوم و مناسب برای لایه مقاومتی بتن مانع نفوذ آب و رطوبت و همچنین امکان ترازبندی سطوح مختلف کف را به راحتی فراهم می کند. بستر این کفسازی مشابه سایر کف ها باید از یک لایه خاک دانه بندی و کوبیده شده مطابق مشخصات فنی خصوصی باشد. این نوع کفسازی را بسته به نیاز فضایی از انواع مصالح کف می توان پوشش داد، بجز مصالح بسیار حساس مانند چوب و پارکت که نیاز به عایق رطوبت دارند.

• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش سرامیک

۲ – جزئیات کف سازی با عایق رطوبتی

کف سازی های همکف یا روی زمین طبیعی دارای یک قشر اصلی یا بدنه اصلی است که سیستم مقاومتی و سازه ای کف را تشکیل میدهد، در این مجموعه به نام «لایه مقاومتی» نام گذاری شده است.

در کف سازی با عایق رطوبتی «لایه مقاومتی» به سه روش زیر پی شبینی شده است:

۱-۲- کف سازی با لایه مقاومتی بتن
۲-۲- کف سازی با لایه مقاومتی بلوکاژ
۳-۲- کف سازی با لایه مقاومتی شفته آهکی

  • در این نوع کف سازی ها قشر عایق رطوبتی در تراز بالاتر از لایه مقاومتی و بین دو قشر نرم قرار می گیرد.
  • این نوع کف سازی ها اغلب به علت عایق رطوبتی آن، اجرای پیچیده و پرهزینه در فضاهای داخلی اجرا می شود.
  • لایه محافظتی یا پوشش کف از مصالح مناسب فضاهای داخلی که امکان تراز چیدن آن به راحتی فراهم باشد و فرش نهایی بدون مشکل نصب گردد مانند موزاییک استفاده می شود.
  • بستر کف مشابه سایر کف سازی ها، باید با کوبیدن یک لایه خاک دانه بندی شده طبق مشخصات فنی خصوصی آماده شود.

۱-۲- کفسازی با لایه مقاومتی بتن

این نوع کف سازی براساس نقشه های جزئیات پیوست به دو روش زیر پیش بینی شده است:

الف) کف سازی با لایه مقاومتی بتن روی بلوکاژ، این کف جزو کف های سنگین و پر مقاومت و با دوام زیاد است که در صورت اجرای درست و رعایت مشخصات فنی مربوطه، به اندازه عمر ساختمان پایدار خواهد بود.

ب) کف سازی با لایه مقاومتی بتن روی مصالح خاکی، این کف متکی به استحکام و پایداری لایه بتن است که در صورت اجرای درست و رعایت ضوابط فنی مربوطه و فراهم نمودن زیر سازی مقاوم، این کف نیز از مقاومت و پایداری قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود.

• نقشه جزئیات کف با پوشش موکت
• نقشه جزئیات کف با پوشش سرامیک
• نقشه جزئیات کف با پوشش پارکت
• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش موکت
• نقشه جزئیات کف با پوشش سرامیک
• نقشه جزئیات کف با پوشش پارکت
• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ

۲-۲- کفسازی با لایه مقاومتی بلوکاژ

این نوع کف سازی بسیار متداول و مناسب فضاهای مسکونی در مناطق مرطوب است. یک لایه بتن ۱۰۰ تا ۵۰ میلیمتر بلوکاژ کف را حمایت می کند. تراز بندی و شیب بندی کف نیز در فضاهای داخلی مانند سرویس های بهداشتی در داخل همین لایه بتن انجام می شود. آماده سازی بستر در این نوع کف سازی بسیار اهمیت دارد به گونه ای که، حداقل کوبیدن یک لایه خاک دان هبندی شده مطابق مشخصات فنی خصوصی ضروری م یباشد. این کف سازی را بسته به نیاز فضایی از انواع مصالح حتی چوب م یتوان پوشش داد.

• نقشه جزئیات کف با پوشش موکت
• نقشه جزئیات کف با پوشش سرامیک
• نقشه جزئیات کف با پوشش چوب
• نقشه جزئیات کف با پوشش آجر

۳-۲- کف سازی با لایه مقاومتی شفته آهکی

این نوع کف سازی به علت حساسیت عمل آوری شفته کمتر متداول شده است. در صورتی که اگر شفته آهکی مطابق مشخصات فنی درست و دقیق ساخته و عمل آمده باشد، م یتواند یکی از ک فهای بسیار پردوام و مقاوم باشد به ویژه در مناطقی که آب های زیرزمینی بالا یا زمین شنی و ماسه ای باشد، این نوع کف سازی توصیه می شود.

• نقشه جزئیات کف با پوشش سنگ
• نقشه جزئیات کف با پوشش موزاییک

۳ – جزئیات اختلاف سطحها و دسترسی در همکف

در این بخش نقشه های جزئیات برای اختلاف سطحها و دسترسی ها به دو صورت ساده و با عایق رطوبتی با زیر سازی ها، ساختارها و مصالح مختلف نمایش داده شده است. پوشش های نهایی کف از مصالح متداول که بیشتر مناسب فضاهای داخلی است انتخاب و در نقش ههای پیوست ارائه شده است.

• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله موزاییک
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله سنگ
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله آجر
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله سنگ
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله سنگ
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله موزاییک
• نقشه جزئیات اختلاف سطح با پله سنگ
• نقشه جزئیات رامپ با پوشش آجر
• نقشه جزئیات رامپ با پوشش آجر

۴ – جزئیات نصب تجهیزات مکانیکی و اتصالات

در این بخش نقشه های جزئیات تأسیسات مکانیکی شامل لوله گذاری در کف، نصب تجهیزات بهداشتی، کفشوی سرویس ها و نقشه های اتصال کف به دیوار در فضای سروی سهای بهداشتی ارائه شده است.

• نقشه جزئیات کانالهای تأسیساتی
• نقشه جزئیات نصب توالت فرنگی
• نقشه جزئیات نصب توالت ایرانی
• نقشه جزئیات نصب زیردوشی
• نقشه جزئیات کف شوی سرویسها

۵ – جزئیات آستانه های در

آستانه در برای جدا کردن فضاها در داخل یا بین فضای داخل با خارج به جهت تعریف فضایی و هوابندی و صدابندی و آب بندی بین دو فضای خشک و تر مطرح می شود. آستانه در باید در ترکیب و با هماهنگی چارچوب در طراحی و اجرا شود. نقشه های این بخش به دو نوع آستانه سنگی و فلزی اختصاص داده شده که در دو حالت، بدون عایق رطوبتی و با عایق رطوبتی در یک طرف نمایش داده شده اند.

• نقشه جزئیات آستانه سنگی
• نقشه جزئیات آستانه سنگی
• نقشه جزئیات آستانه فلزی
• نقشه جزئیات آستانه فلزی

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور