Clicky
Skip to main content
عمومی

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

در اجرای سیاستهای راهبردی و کلان سازمان درخصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و در راستای رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و جلوگیری از تعتدد بخشنامه ها، لغو و حذف دستورالعمل های تکراری، مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارکننده گان کار، کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دارد، همچنین لزوم تجمیع بخشنامه ها و دستتورالعمل های مربوطه، بدینوسیله بخشنامه ها و دستورالعمل های مقاطعه کاری موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه ۱۴ الی ۱۴/۱۳ و سایر دستورالعمل ها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه میگردد.

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی.
فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان.
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک داریی های سرمایه ای دولت)
.
فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی.
فصل پنمم: مفاصاحساب ماده (۱۳) قانون تامین اجتماعی.
فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارکننده گان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی.
فصل هفتم: سایر موارد

دانلود بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور