Clicky
Skip to main content
شرایط عمومی پیمان

در چه مواردی باید درخواست تغییر مدت پیمان بدهیم

در پیمان های منعقد شده با شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱، در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تغییر مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۱ – تغییر مقادیر کار

در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر کار و مبالغ کارهای با قیمت جدید، نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. همچنین جمع مبالغ مربوط به کاهش و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. نکته مهم اینکه بر اساس استفساریه های رسمی از نظام فنی و اجرایی کشور، هر یک از اثرات افزایش یا کاهش باید به تنهایی در نظر گرفته شود.

۲ – تغییرات اساسی در نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی

هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند. از جمله تغییرات اساسی می توان به تغییراتی در نقشه ها و مشخصات فنی که می تواند منجر به تغییر روش اجرا، الزام به تجهیر کارگاه جدید، استفاده از ماشین آلات جدید، تغییر مصالح و ماشین آلات و ابزار که باعث تغییر منبع تهیه شود و … اشاره کرد.

۳ – تاخیر در ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و یا تحویل مصالح در تعهد کارفرما

هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تاخیر کند. تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۴ – تاخیر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما با حواله کارفرما صورت می گیرد

اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.

۵ – حوادث قهری و کشف اشیای عتیقه

در موارد حوادث قهری از جمله جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیر دار، زلزله، سیل، و طغیان های غیر عادی‌،‌ آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان، و حوادث مشابه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی

۶ – هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات پیش آید

در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیت های جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاد می کند از خارج از کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم گیری نماید.

۷ – تعلیق

کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

۸ – تغییر قوانین و مقررات

در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

۹ – عدم انجام به موقع تعهدات مالی کارفرما

هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی از جمله پرداخت به موقع صورت وضعیت ها و پیش پرداخت و … خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند. در صورتی که پرداخت ها پس از مدت تعیین شده پرداخت گردد، پیمانکار می تواند بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ مدت تمدید مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت را برای صورت وضعیت ها و پیش پرداخته محاسبه و به صورت لایحه تاخیرات برای مشاور ارسال نماید.

۱۰ – مواردی که خارج از قصور پیمانکار باشد

موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور