Clicky
Skip to main content
استفساریهنظام فنی و اجرایی کشور

استفاده از بخشنامه ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ برای محاسبه تمدید مجاز مدت پیمان بدلیل تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل

شرکت تارا یزد (تاسیسات – ساختمان)

موضوع: تاخیرات پرداخت

بازگشت به نامه شماره ۲۵۰۷-۹۶  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در مورد اظهارنظر مطروحه مربوط به تأخیرات پرداخت به آگاهی می‌رساند، در پیمانهای که مشمول تهدید تعدیل آحاد بهای پیمان بوده و با استفاده از نشریه شماره ۴۳۱۱ منعقد شده اند، مطابق بند “ب” ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، تعدیل کارکردهای پیمانکار به شرح گفته شده در ماده مذکور به پرداخت می گردد و چنانچه در پرداخت به موقع تاخیر صورت گیرد مشمول بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

برای محاسبه تاخیر در پرداخت تعدیل مربوط به کارکردهای موقت بخشنامه‌ای از سوی این امور تدوین و ابلاغ نشده است و کارفرما میتواند با روش‌های مناسب تغییرات را محاسبه نماید. روش مورد عمل در بخشنامه های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۰۸ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸، برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت و پیش پرداخت ابلاغ شده است و به عنوان راهنما و پس از تطبیق آن با شرایط مندرج در ماده ۳۷ در رابطه با تعدیل، در کنار روشهای دستگاه اجرایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بدیهی است هر روشی که بار مالی کمتری ایجاد کند مورد عمل قرار می گیرد.

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور