Clicky
Skip to main content

ورق گالوانیزه عرشه فولادی، قوطی، سیم آرماتوربندی و قالب‌بندی مشمول مابه‌التفاوت فولاد نمی‌ باشد.

بازگشت به نامه شماره ۲۹۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ به استحضار می رساند، در قراردادهایی کهطبق ضوابط مشمول پرداخت مابه التفاوت فولاد هستند، تنها اقلام مندرج در بخشنامه هایی با عنوان “نرخ فولاد و سیمان” ابلاغی از سوی این سازمان (که آخرین آن بخشنامه شماره ۹۲۹۳۵۲/۹۵ت مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ است) درج گردیده اند مشمول پرداخت مابه التفاوت مصالح می باشند.

شایان ذکر است سایر اقلام از جمله ورق گالوانیزه عرشته فولادی، قوطی، سیم آرماتور بندی و سیم قالب بندی مشمول مابه التفاوت یاد شده نیستند و تغییر نرخ آنها در شاخص های تعدیل ابلاغی لحاظ می شوند.

ورق گالوانیزه عرشه فولادی، قوطی، سیم آرماتوربندی و قالب‌بندی مشمول مابه‌التفاوت فولاد نمی‌باشد

ورق گالوانیزه عرشه فولادی، قوطی، سیم آرماتوربندی و قالب‌بندی مشمول مابه‌التفاوت فولاد نمی‌باشد

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور