Clicky
Skip to main content
عمومی

بانک نمونه قراردادهای ساختمانی

قرارداد یا عقد یا پیمان، یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که: اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.

قراردادهای مشارکت در ساخت

مشارکت مدنی یا مشارکت در ساخت عقدی است بین یک یا چند نفر مالک و یک یا چند نفر مجری یا سازنده که سرمایه گذاری مشترکی را برای احداث ساختمانی با کیفیات و مشخصات معینه آغاز می کنند و سرمایه مالک زمین او و سرمایه مجری هزینه های ساخت ساختمان است.

 1. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ۱
 2. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ۲
 3. نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ۳

قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که طبق آن کارفرما، انجام عملی با شرایط مشخص و در مقابل وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی که پیمانکار نامیده می شود واگذار می نماید؛ موضوع قرارداد پیمانکاری نیز متعدد است، امکان دارد ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

 1. نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی (دانلود)
 2. نمونه قرارداد اجرای شمع های درجاریز بتنی
 3. نمونه قرارداد گودبرداری
 4. نمونه قرارداد نیلینگ و انکراژ
 5. نمونه قرارداد کارهای بنایی
 6. نمونه قرارداد اجاره بیل مکانیکی
 7. نمونه قرارداد تهیه بتن آماده
 8. نمونه قرارداد طبخ غذا
 9. نمونه قرارداد حفاری چاه دستی
 10. نمونه قرارداد نصب اسکلت فلزی
 11. نمونه قرارداد ساخت و نصب درب چوبی
 12. نمونه قرارداد ساخت و نصب پنجره UPVC
 13. نمونه قرارداد سیمانکاری
 14. نمونه قرارداد اجرای نمای سنگی

قراردادهای مدیریت پیمان

مدیریت پیمان، قراردادی است که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد و دارای سه عامل اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشد. و مسئولیتها بین این سه عامل توزیع می گردد.

کارفرما تامین کننده هزینه و مالک پروژه است. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت هزینه های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان به صرفه تر می باشد.

پیمانکار مسئول، مجری و سازنده پروژه می باشد که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را دریافت می کند.

مشاورین نقش عمده ای در این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک می شوند. مشاورین نظرات و خواسته های کارفرما را به صورت نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می کنند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند و ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش می دهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته مهم است.

برای تهیه فایل های Word قابل ویرایش قراردادهای فوق به این آدرس مراجعه نمایید.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور