Clicky
Skip to main content
اطلاعیه های لازم الاجرانظام مهندسی

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصالح (حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع: الزام رعایت اهم مفاد مبحث ۰۱ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۸۳۸۳ در خصوص الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

به استناد قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و استانداردهای اجباری مربوطه، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ با عنوان “پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه”، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مصوبه هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳، آیین نامه اجرایی استانداری تهران با عنوان استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی استان تهران به شماره ۱۲۲۰۶۷-۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۷ و مصوبه شورای اسالمی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۲۰۳/۱۶۶۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ با عنوان الزام شهرداری به فرهنگ سازی درخصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد، اهم الزامات ذیل درخصوص کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی) اعلام میگردد.

اهم الزامات:

۱ – مهندس ناظر ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت ضمن کنترل ظرفیت تولید از امکانات سازنده اسکلت فولادی بازدید نماید و اصلاحات لازم قبل از صدور مجوز شروع عملیات ساخت را به اطلاع مالک برساند. کلیه عملیات ساخت اسکلت فولادی باید در کارگاه های سرپوشیده مجهز برای ساخت اسکلت فولادی شامل تجهیزات مناسب پروژه، سیستم مدیریت کیفیت، کنترل مدارک، کنترل سوابق، پیمانکاران فرعی معتبر، منابع خرید معتبر، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و همچنین سرپرستی عملیات جوشکاری و جوشکاران ماهر ارزیابی شده صورت گیرد. همچنین مهندسین هماهنگ کننده جوشکاری از طرف کارخانه برای عملیات ساخت و نصب باید معرفی گردند. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ISO8383 دارای اعتبار از سازمان ملی استاندارد در محدوده مرتبط با الزامات سازه مورد نظر، به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای کنترل کیفی سازنده و یا ناظر مطابق نظر طراح و یا مقررات ملی ساختمان نخواهد بود.

۲ – انجام آزمایشهای جوش برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذی صلاح با صاحبکار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا نیز از انجام آزمایشها توسط شرکت ذی صلاح مذکور اطمینان حاصل نمایند.

۳ – طراحی، اجرا و بازرسی کلیه اتصالات جوشکاری شده، بخصوص اعضای باربر جانبی و وصله ستونها در حین ساخت و نصب، باید مطابق الزامات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان باشد. نقشه های اجرایی، باید جوشهای کارخانه ای را از جوش های کارگاهی، توسط تدوین دستورالعمل جوشکاری (WPS) متمایز کرده باشد. دستورالعمل های جوشکاری (WPS) شامل نوع الکترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاسها، نحوه آماده سازی لبه ها، پیش گرم و تمام اطلاعات اجرایی دیگر، باید مطابق آیین نامه جوشکاری ۲۲۸ توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و سازنده ذی صلاح ساختمان ضمن اخذ تأییدیه از مهندس ناظر قبل از شروع عملیات ساخت اسکلت فولادی یک نسخه از آن را در محل پروژه نگهداری و در نهایت به صاحبکار تحویل نماید.

۴ – فلز جوش (الکترود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با جدول ۱۰-۲-۹-۴ مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان باشد. مشخصات فلز جوش مورد استفاده در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و وصله ستونهای غیرباربر جانبی لرزه ای باید مطابق جدول فوق با فلز مادر سازگار بوده و چقرمگی لازم مطابق مبحث ۱۰ را داشته باشد. فصل سوم مبحث ۱۰ در اتصالات وصله های با جوش نفوذی کامل در قابهای خمشی متوسط و ویژه و تیرهای پیوند قابهای با مهاربندی واگرا، چقرمگی بیشتری برای فلز جوش الزام مینماید. لذا برای این اتصالات، مواد مصرفی جوشکاری برای جوشکاری SMAW الکترود E7018 با استفاده از خشک کن الکترود (مطابق دستورالعمل سازنده الکترود) و برای جوشکاری GMAW الکترود ER70S و برای جوشکاری SAW الکترود و پودر جوشکاری EM12-F7A2 مناسب است. استفاده از جوشکاری GMAW در حالت اتصال کوتاه مجاز نمیباشد. جوشکاری سرباره الکتریکی باید با رعایت مشخصات فنی ویژه طرح ریزی و اجرا گردد.

۵ – مصالح فولادی، الکترود، و پیچ و مهره ها بایستی از منابع معتبر دارای گواهی استاندارد ملی دارای شناسایی و ردیابی کافی و مطمئن تامین شوند و با تایید نهایی مهندس ناظر بکار گرفته شوند. همچنین سوابق خرید و تایید کیفیت باید در محل پروژه نگهداری و توسط سازنده ذی صلاح به صاحبکار تحویل گردد.

۶ – جوشهای با نفوذ کامل و ناقص در کارخانه باید توسط نقشه های بازرسی غیر مخرب (NDT MAP) مورد بازرسی قرار گرفته باشند و قبل از حمل قطعات به خارج از کارخانه تمام عیوب رفع گردیده باشند. کلیه جوشها باید دارای شماره شناسایی خاص و قابل ردیابی باشند و توسط واحد کنترل کیفی سازنده اسکلت فولادی باید تمام آزمایشها طبق استاندارد و مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد و پس از کنترل توسط بازرس جوش در واحد کنترل کیفیت سازنده اسکلت فولادی، سوابق جهت تایید به آزمایشگاه جوش ذی صلاح تحویل گردند. آزمون غیرمخرب جوشها توسط تکنیکهای MT , PT , VT وUT مطابق الزامات طراح و مبحث ده مقررات ملی ساختمان انجام میگردد و سوابق آنها باید ضمن نگهداری در محل پروژه توسط سازنده ذیصالح به صاحبکار تحویل گردد. عملیات جوشکاری در محل نصب نیز باید مطابق موارد فوق صورت گیرد. تجهیزات بازرسی مورد استفاده در بازرسی جوش باید دارای گواهی کالیبراسیون از آزمایشگاههای معتبر مورد تایید مرکز تایید صلاحیت ایران (۱۷۰۲۵-NACI) باشد و بازرسان واحد کنترل کیفیت در روش آزمون های ذکر شده دارای گواهینامه تایید صالحیت معتبر باشد. علاوه بر این جوشکاران ماهر ارزیابی شده بکارگرفته شده در محل کارخانه و در محل نصب، باید دارای شماره شناسایی (STAMP NUMBER) جهت ردیابی باشند.

۷ – احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و یا از طریق سامانه اینترنتی isom.isiri.gov.ir/parvaneh فراهم گردد.

۸ – اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است.

۹ – جرای مفاد این اطالعیه از مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الزامی است.

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور