Clicky
Skip to main content

در اجرای پیمان به روش سرجمع، معیار کسر کار، ساختار شکست بوده و در صورتی که کار کسر شده کمتر از درصد فعالیت مربوطه در ساختار شکست باشد، از فهارس بهای منضم به پیمان صرفا در تعیین دقیق وزن اجرای فعالیت‌هایی که کسر می‌شود، استفاده می‌شود.

بازگشت به نامه شماره ۵۰۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ به آگاهی می رساند که در ارتباط با نحوه کسر کار (تغییرات موضوع ماده ۱۲)، معیار کسر کار، ساختار شکست بوده و در صورتی که کار کسر شده کمتر از درصد فعالیت مربوط در ساختار شکست باشد از فهارس بهای منضم به پیمان صرفاًدر تعیین دقیق وزن اجرای فعالیت هایی که کسر می شود، استفاده می شود.

 

اجرای پیمان به روش سرجمع

اجرای پیمان به روش سرجمع

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور