شرایط عمومی پیمان
محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها

به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله اصلاحیه بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی نشریه شماره ۴۳۱۱ به عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها، موضوع ابلاغیه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، از نوع گروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ می‌گردد، تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان اجرا و فصل آنها مورد عمل قرار گیرد.

به بند الف ماده ۴۸ شرایط عمومی ابلاغیه فوق‌الذکر تبصره زیر اضافه می شود:

تبصره: برای فسخ پیمان در مورد طرح‌ها و پروژه‌های استانی، که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تامین و توسط دستگاه‌های اجرایی استان اجرا می شوند و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های ملی استانی شده، کارفرما موظف است، حداکثر ظرف مدت دو هفته از اتمام مهلت تعیین شده (۱۰ روز) برای پیمانکار پس از ابلاغ اخطار، مستندات لازم را به دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) جهت طرح و استماع دفاعیات طرفین توسط “کارگروه پیمان و ضوابط فنی” و اعلام نظر به شورای فنی استان و اتخاذ تصمیم در شورای فنی ارسال نماید. نتیجه تصمیم شورای فنی استان حداکثر ظرف مدت ۲ هفته توسط رئیس سازمان به دستگاه اجرایی و پیمانکار، اعلام و در صورت تصویب فسخ پیمان، دستگاه اجرایی نیز پس از دریافت مصوبه، بلافاصله نسبت به ابلاغ و اقدام به اعمال آن اقدام می نماید.

سایر مفاد ابلاغیه فوق الذکر به قوت خود باقی و نافذ بوده و بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ با این ابلاغ می گردد. موارد فسخی که قبل از ابلاغ این بخشنامه در هیئت مربوطه مطرح شده و در حال پیگیری است، طبق بخشنامه سابقه انجام می‌شود.

اصلاحیه شرایط عمومی پیمان
اصلاحیه شرایط عمومی پیمان

ارسال دیدگاه