Clicky
Skip to main content
عمومی

آشنایی با انواع روش های آجرچینی

کلیه آجرچینی ها بایستی دارای پیوند باشد، بدین معنی که هر یک از آجرها به وسیله آجرهای ردیف بالا و پایین قفل و بست شده و همدیگر را بپوشانند و به یکدیگر قلاب شوند. دیواری که با چنین روشی ساخته می شود مقاومت آن بیش از دیواری است که پیوند آجری ندارد. دیوارهایی که فاقد پیوند (بند روی بند) می باشند، همانند یک ستون (از پایین به بالا) عمل می نمایند، یعنی باری که بایستی به وسیله تمام دیوار حمل شود فقط به قسمتی از دیوار وارد شده و بقیه دیوار عملا نقشی در تحمل بار نخواهد داشت. دیوارهایی که با پیوند آجری صحیح ساخته می شوند، هر آجر بار وارده را به آجرهای زیرین منتقل نموده، بدین ترتیب فشار وارده از بار به تمام نقاط تقسیم و در نتیجه پخش فشار به خوبی انجام و به تمام سطح منتقل می شود.

فشار در دیوارها با در نظر گرفتن قطر دیوار به صورت ذوزنقه بوده به طوری که در نقطه فرود آمدن بار سطح فشار کمترین مقدار و در پای دیوار سطح فشار بیشترین مقدار را خواهد داشت.

آجرچینی

آجرچینی که تبدیل به دیوار می شود از نظر ضخامت به دیوارهای ۱۰.۵، ۲۲، ۳۰ سانتی متری و حتی بیشتر تقسیم می شوند. دیوارهای ۱۱.۵ سانتی متری را دیوارهای جدا کننده تقسیم می نامند و در برابر فشار تاب مقاومت ندارند و دیوارهای ۲۲ سانتی متری را دیوار نیمه باربر و دیوارهای ۳۰ سانتی متری و بیشتر را دیوارهای باربر می نامند. برای اتصال دیوارهای طولانی و ادامه آن از لاریز و لابند استفاده می شود.

آجرچینی راسته نما (دیوار ۱۱ سانتی متری)

راسته نما

در این نوع آجرچینی آجرها به صورت راسته نما روی هم قرار می گیرد. ضخامت دیوار ۱۱.۵ سانتی متر می باشد و برای این که بندهای عمودی روی هم قرار نگیرند و دیوار دارای پیوند محکمی باشد، از دو نیمه آجر در ابتدا و انتهای کار استفاده می شود و پیوند
مورد استفاده در دیوارهای ۱۱.۵ سانتی متری فقط پیوند راسته نما می باشد.

ضخامت دیوارهای راسته نما، ۱۱ سانتی متری می باشد و غیر باربر بوده وفقط برای جداسازی فضاها و یا به عنوان دیوار محافظ عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد و چنان چه آجر از نوع سفال سوراخ دار باشد، در نماسازی بر روی دیوارهایی که با آجر فشاری ساخته شده است، یک دیوار ده سانتی متری به عنوان نماسازی انجام می گیرد که باربر نیست.

آجرچینی کله نما (۲۲ سانتی متری)

کله نما

بعد از آجرکاری در نمای دیوار فقط قسمت سر آجرها نمایان است و هر آجر به اندازه نصف سر نما با آجرهای زیرین یا فوقانی خود اتصال دارد. این روش آجرچینی دارای اتصال نسبتا خوبی بوده و از نظر اجرا ساده تر از سایر دیوارچینی ها می باشد ولی به علت نمای یکنواخت، بیشتر در دیوارهای داخلی که پوشش دیگری روی آن انجام می شود به کار می رود و ضخامت این آجرچینی ۲۲ سانتی متر می باشد.

موارد کاربرد

ضخامت دیوارهایی که به صورت کله نما ساخته می شود، ۲۲ سانتی متر بوده و جزء دیوارهای باربر به حساب نمی آید و می توان آن ها را به صورت کله و راسته هم ساخت و برای جدا کردن در فضای داخل ساختمان به کار می رود و در بعضی از اوقات که فشار کم است، می توان از آن استفاده کرد و حد وسط دیوارهای باربر و حامل است.

کله و راسته

در پیوند کله و راسته از آجر تمامی و سه قدی استفاده می شود بدین صورت که ردیف های آجری به صورت کله و راسته پی در پی اجرا می شود. برای اجرای رج بعدی به علت این که پیوندهای عمودی روی هم قرار نگیرند از سه قدی استفاده می شود. مورد استفاده ی بیشتر این پیوندها در نماسازی می باشد که به علت راحتی اجرا و ساخت پیوند است.

موارد کاربرد

ضخامت دیوارهایی که به صورت کله و راسته چیده می شوند ۲۲ و ۳۰ سانتی متری بوده دیوارهای ۲۱ سانتی متری نیمه باربر بوده و برای جداسازی فضاهای داخلی ساختمان از خارج آن به کار می رود و در بعضی از جاها که فشار کم است می توان از آن استفاده کرد.

دیوارهای ۳۰ سانتی متری که باربر بوده و می تواند فشار زیادی را تحمل نماید موارد استفاده های زیادی در ساختمان دارد، مثل دیوارهای اطراف ساختمان که باید فشار زیادی را تحمل نماید و گاهی هم در داخل ساختمان جاهایی که فشار بیشتری بر دیوار وارد می شود از این دیوار استفاده می کنند.

آجرچینی یک ردیف کله، یک ردیف راسته

یک ردیف کله یک ردیف راسته

در این نوع آجرچینی از یک ردیف کله و یک ردیف راسته استفاده می شود، به طریقی که هر زه ملات ها (بندهای عمودی) مقابل یکدیگر قرار نگیرند. در هر صورت اگر نبش کار را در یک ردیف کله و در ردیف بعدی سه قدی به کار ببرند، هر زه ملات ها مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند. آجرکاری یک ردیف کله و یک ردیف راسته بیشتر در دیوارهای یک آجره ۲۱ سانتی متری به کار می رود. اگر بخواهند در دیوارهای بیش از ۲۱ سانتی متری عمل نمایند، باید توجه داشته باشند که هر زه ملات ها روی هم قرار نگیرند و اتصال آجرها صحیح انجام شود.

موارد کاربرد

بیشتر در دیوارهای یک آجره (۲۲ سانتیمتری) به کار می رود که نیمه باربر بوده و موارد استفاده ی آن ها قبلا توضیح داده شد و اگر بخواهند در دیوارهای بیش از ۲۱ سانتی متری عمل نمایند به شرط آن که هر زه ملات ها روی هم قرار نگیرند و اتصال آجرها صحیح انجام شود جزء دیوارهای باربر بوده و می توان در جاهایی که مورد نیاز است از آن استفاده نمود.

مشبک جناغی

این آجرچینی شامل یک مجموعه طرح آجری است که با یکدیگر زاویه ۹۰ درجه و با صفحه ی افقی زاویه ۴۵ درجه تشکیل می دهند، زمانی که قاب ها با پیوند جناغی چیده می شوند باید با اطمینان یافتن از این که تمامی زوایای طرح در یک خط مستقیم قرار دارند کاملا دقت کرد تا هر طرح بنا به وضعیت خود به طور واقعی عمودی یا افقی باشد. در زمان برش دادن آجرها با چکش و قلم دم پهن سعی نکنید که آجر را مستقیما در طول خط اریب برش دهید زیرا در این حالت احتمال شکستن آن در محل زاویه ی حاده وجود دارد. در این حالت ابتدا آجر را عمود بر ضخامت آن از نقطه ی تقاطع خط مایل با لبه آجر برش دهید سپس کار برش را در طول خط مایل کامل کنید. با این روش از برش تمیز آجر اطمینان حاصل می شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور