پاسخ داده شده بسته
0
0

درصورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

به استناد بند “ب” ماده 5 آیی ن نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصوبه شماره 42956/ت 28493 ه مورخ  1382/08/11 هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه