پاسخ داده شده بسته
0
0

در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست هاي بهاي واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پرشدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ برآورد اولیه+ مبلغ افزایش 25 درصد برآورد اولیه) کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد،در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه هاي پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

براساس مفاد شرایط عمومی پیمان، حداکثر 1.25 مبلغ اولیه پیمان می تو ان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداري نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط از طریق مناقصه و یا ترك مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام میشود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه