پاسخ داده شده بسته
0
0

در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پايکار در پروژه هاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی قابل اعمال میباشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در پیمانهاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیري و بهاي آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود.

به استناد مصوبه شوراي عالی فنی به بهاي مصالح فوق فقط هزینه بالاسري پیمان قابل اعمال میباشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه