پاسخ داده شده بسته
0
0

در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به دلایلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعد از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافته است، آیا هزینه هاي ماهیانه مستمر تجهیز کارگاه در دوران تاخیرات مجاز در صورت وضعیت ها قابل پرداخت می باشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

ضوابط و مقررات فهارس بهاي پایه در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه به ترتیبی است که کلیه ردیف هاي آن مقطوع بوده و با تغییر مدت، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه حتی در مورد تأمین و تجهیز محل سکونت و تأمین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه و سایر ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه قابل افزایش نخواهد بود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه