پاسخ داده شده بسته
0
0

آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم 1394، عطف به ماسبق (تعديل كاركردهاي مربوط به به دوره هاي سه ماهه اول و دوم 1394 و قبل از آن) مي شود يا خير؟

نحوه ی اعمال ضریب بالاسری در صورتی که ضریب تعدیل منفی گردد

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

مفاد بند ( 4) بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 صرفاً در دوره هايي كه در بخشنامه شاخص هاي تعديل مربوط پيشبيني شده قابل اعمال است. بنابراين درحال حاضر صرفا به دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم 1394 اعمال مي شود و كاركردهاي قبل از آن مشمول بند ياد شده نمي باشند.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه