پاسخ داده شده بسته
0
0

در فهرست بهاي ابنیه فصل چهارم ردیفهایی براي قلوه ریزي یا شن ریزي ارایه شده است. که شامل تهیه و حمل و ریختن مصالح سنگی می باشد. لیکن گاهی اوقات مشکلات دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب می کند که مصالح یکبار در نزدیکی محل اجرا باراندازي و دپو شده و بعد با دست یا لودر مجدداً بارگیري و حمل شده و به محل اجرا منتقل گردد که موجب بارگیري و باراندازي و حمل مجدد است. نحوه پرداخت هزینه بارگیري و باراندازي و حمل مجدد به چه صورت م یباشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در مورد حمل مصالح سنگ قلوه موضوع ردیف هاي 040101 و 040103 فصل چهارم (عملیات بنایی با سنگ) فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه و یا سایر مصالح مربوط به ردیف هاي فهرست بهاي مذکور، ردیف بارگیري و حمل تنها یکبار پرداخت می شود. به عبارت دیگر براي بارگیري و حمل و باراندازي مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه