پاسخ داده شده بسته
0
0

در هیچکدام از بندهاي شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است.در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3، منعقد شده اند، لازمه تعدیل نرخ پیمان پیشبینی شرایط مربوط در ماده 29 – ه شرایط خصوصی پیمان میباشد. به این ترتیب قراردادهاي فاقد پیشبینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمی باشند.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه