پاسخ داده شده بسته
1
0

چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معین بدون تادیه هزینه هاي دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه هاي دوران توقف براي دوره مازاد بر مدت تعیین شده براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجراي کار را به شرحی که در بند (الف) ماده 49 مذکور آمده براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. در صورتی که تعلیق بیش از 3 ماه ضروري باشد کارفرما میتواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را براي یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط یاد شده افزایش دهد.

درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و بر طبق ماده 48 عمل میشود.

نظر به این که در ماده 49 شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده، اگر مازاد بر شش ماه یاد شده پیمانکار به کار ادامه دهد، هیچگونه هزینه اي از بابت تعلیق اضافه بر شش ماه به او تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه