پاسخ داده شده بسته
0
0

در فهرست بهاي منضم به یک پیمان با موضوع “تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال، برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب ” هیچگونه آیتمی براي تجهیز کارگاه منظور نشده و به تبع آن براي تجهیز کارگاه رقم خاصی در نظر گرفته نشده است، ولی در شرایط خصوصی پیمان به طور مشخص مواردي را که براي این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا به عهده پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه، توسط پیمانکار مهر و امضا شده است.

در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیز کارگاه خارج از رقم کل قرارداد می باشد یا خیر؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

براساس مفاد کلیات فهارس بهاي واحد پایه، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور شده باشد، در غیر این صورت قابل پرداخت نخواهد بود ولی پیمانکار متعهد است بدون دریافت وجه اضافی تعهدات پذیرفته شده را براساس اسناد و مدارك پیمان انجام دهد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه