پاسخ داده شده بسته
0
0

در یک پروژه، در خصوص ردیف هاي پرداخت قیمت پنجره هاي UPVC پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکنون با توجه به توضیحات آغاز فصل بیست و سوم ابنیه سال 1388، آیا مساحت پنجره ها، همان مساحت شیشه خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره ها درنظر گرفته می شود؟

لازم به توضیح است که ابعاد پنجره هاي UPVC استفاده شده در پروژه به صورت تیپ میباشد.

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1388، باتوجه به  مفاد مندرج در بند 7-6 مقدمه فصل 23، قیمتهاي در نظر گرفته شده براي انواع پنجره هاي UPVC در ردیف هاي مربوط از فصل 23، حسب مورد براساس سطح هر قاب شیشه خور (اعم از ثابت یا بازشو ) محاسبه می گردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه