پاسخ داده شده بسته
0
0

در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان تاخیر در پرداخت تعدیل جزو تاخیرات مجاز و قابل اعمال می باشد، آیا می توان از بخشنامه هاي شماره 5090 – 54 / 11082 مورخ 1360/9/2 و 1300 – 54 – 5188 – 1 مورخ 1361/4/8 استفاده نمود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

طبق بند “ب” ماده 37 شرایط عمومی پیمان، در پیما نهایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوي کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهاي آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص هاي اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوي که در بند “الف” ماده 37 تعیین شده است براي مهندس مشاور ارسال می کند. اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و یا سوم و چهارم) با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپري شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص هاي قطعی پرداخت نشود، مشمول بند ” الف- 9 ” ماده 30 شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

لازم به یادآوري است بخشنامه شماره 5090 – 54 / 11082 مورخ 1360/9/2 به همراه بخشنامه شماره 1300 – 54 – 5188 – 1 مورخ 1361/4/8 فقط براي محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت هاي موقت و پیش پرداخت ها قابل عمل است و براي تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل، بخشنامه اي از سوي این معاونت تدوین و ابلاغ نشده است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه