پاسخ داده شده بسته
0
0

در یک قرارداد با مدت پیمان 2 سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر 40 درصد از کل قرارداد بوده است. تعدیل در این پروژه چگونه محاسبه می گردد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

چنانچه قرارداد مشمول تعدیل باشد ابتدا باید تأخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار طبق بند «ج» ماده (30) شرایط عمومی پیمان بررسی و تعیین گردیده و سپس بر طبق بند (4) پیوست بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 کارهایی که در دوره تأخیر مجاز پ یمانکار انجام شده است، با شاخص هاي دوره مربوط به انجام کار تعدیل می شود و کارهاي انجام شده در مدت تأخیر غیرمجاز، با متوسط شاخص هاي دوره مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت هاي تمدید شده ) تعدیل می شود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه