پاسخ داده شده بسته
0
0

پروژه اي براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 منعقد شده است. نحوه محاسبه بهاي واحد انجام عمليات رنگ الكيدي روي كارهاي فلزي به ضخامت خشك 120 ميكرون (در سه قشر و هر قشر به ضخامت خشك 40 ميكرون) موضوع رديف هاي 250310 و 250311 اين فهرست بها به چه صورت مي باشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

چنانچه فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 ملاك عمل باشد، بهاي واحد عمليات تهيه مصالح و اجراي رنگ الكيدي به طريق بدون هوا (Air Less) روي كارهاي فلزي در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشك 40 ميكرون، با استفاده از رديفهاي 250310 و 250311 فهرست بهاي ياد شده به صورت زير محاسبه ميگردد:

بهاي واحد رنگ آميزي در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشك 25 ميكرون موضوع رديف 250310

83300 ریال

اضافه ضخامت رنگ آميزي هر قشر به ضخامت خشك 40 ميكرون

میکرون 15 = 25 – 40

اضافه بهاي رنگ آميزي به ازاي هر قشر موضوع رديف 250311

(15/3) * 2790 = 13950 ریال

بهاي واحد رنگ آميزي به ضخامت خشك 120 ميكرون در سه قشر

83300 + (3 * 13950) = 125150 ریال

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه