پاسخ داده شده بسته
0
0

منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما براي تشکیل هیات سه نفره موضوع بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

منظور از بالاترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3 براي وزارتخانه ها و واحدهاي تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاههاي مستقل، که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند بالاترین مقام سازمان کارفرما می باشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه