پاسخ داده شده بسته
0
0

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

بر اساس مصوبه شماره 3638 / ش ف مورخ 1381/12/18 شوراي محترم عالی فنی، عبارت “تاریخ دریافت از سوي مهندس ناظر” در قسمت اول خط اول صفحه 33 مربوط به ماده 37 شرایط عمومی پیمان به عبارت “تاریخ دریافت از پیمانکار” تبدیل گردیده است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه