پاسخ داده شده بسته
0
0

برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (6-1) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/9/2 و بخشنامه شماره 1300 / 54 / 5188 – 1 مورخ 1361/6/8 مبناي محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت ها را 10 روز از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما، فارغ از از مدت زمان مجاز بررسی صورت وضعیت توسط مشاور، موضوع ماده 37 شرایط عمومی پیمان در نظر می گیرند، در حالی که ممکن است صورت وضعیت مربوطه پس از تحویل به مهندسین مشاور از سوي پیمانکار و خارج از قصور پیمانکار، مدتها نزد مهندس مشاور باقی مانده و تسلیم کارفرما نگردد.

با توجه به شرح فوق، تاخیر مجاز مذکور، در بازه اي که صورت وضعیت پیمانکار بیش از زمان مجاز مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان نزد مهندسین مشاور باقی میماند چگونه محاسبه میگردد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

بر اساس مصوبه شماره 3638 / ش ف  مورخ 1381/12/18 شوراي محترم عالی فنی، عبارت “تاریخ دریافت از سوي مهندس ناظر” در قسمت اول خط اول صفحه 33 مربوط به ماده 37 شرایط عمومی پیمان به عبارت “تاریخ دریافت از پیمانکار ” تبدیل گردیده است.

بنابراین براساس شرح فوق، تفکیک زمانی براي بررسی مهندس ناظر و مهندس مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار انجام نگرفته و مجموع زمان پیش بینی شده براي رسیدگی به صورت وضعیتهاي ماهانه براي دستگاه نظارت، حداکثر 10 روز است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه