پاسخ داده شده بسته
0
0

در قراردادي با شرایط ذیل، براي محاسبه تعدیل قطعی آیا می توان به جاي 0.95 ضریب یک را در بخشنامه شماره 2080 / 54 / 9706 – 1 مورخ 1370/6/23 در نظر گرفت:

1 – فهرست بهاي منضم به قرارداد ابنیه سال 1379

2 – تاریخ قرارداد 1380/4/18

3 – دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل آحادبها پیمان بخشنامه 2080 / 54 / 9706 – 1 مورخ 1370/6/23

4 – تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت ها، تاخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسط کارفرما مجاز اعلام گردیده است.

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحاد بها ب راساس بخشنامه شماره 2080 / 54 / 9706 – 1 مورخ 1370/6/23 باشند، چنانچه عملیات اجرایی موضوع پیمان در مدت درج شده در قرارداد با احتساب تغییر مدتی که صرفاً ناشی از تغییر مقادیر کار باشد، به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، طبق مفاد تبصره 2 بند 1-8 دستورالعمل پیوست بخشنامه یادشده بجاي عدد 0.95 در رابطه مربوط به محاسبه ضریب تعدیل، عدد یک در نظر گرفته می شود. بنابراین در سایر موارد تأخیرات مجاز (خارج از قصور پیمانکار)، موضوع مشمول تغییر عدد 0.95 به عدد یک نمی گردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه