پاسخ داده شده بسته
0
0

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان میبایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

طبق ماده (34) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3 میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل (5) درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند “ب” ماده (47) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه