پاسخ داده شده بسته
0
0

آیا فسخ قراردادهاي ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شده اند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان می باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرار داد باشد براساس ماده 47 در صورتی که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (درمورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به این که شرکت مخابرات تابع وزارتخانه متبوع میباشد بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه می باشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه