پاسخ داده شده بسته
0
0

درخصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 در صورتی که قرارداد صرفاً در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقت نامه) به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، عدد 0.95 ضریب تعدیل به یک تبدیل می گردد (بند 1-8 بخشنامه) و براي سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهاي مجاز بر طبق بند (8-2) بخشنامه عمل می گردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه