پاسخ داده شده بسته
0
0

با توجه به دستورالعمل تعدیل آحاد بهاي پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد، حاصل تعدیل عددي مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کارکرد پیمانکار منفی می باشد منطقی به نظر نمی رسد، وضعیت مثبت یا منفی بودن تعدیل در شرایط فوق چگونه است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس فهارس بهاي پایه که مشمول تعدیل براساس ضوابط بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1389/2/15 می باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعدیل و کاهش مبالغ صورت وضعیت نسبت به صورت وضعیت پیش از آن، با توجه به این که هر صورت وضعیت براساس شاخص هاي دوره هاي مربوط به خود تعدیل می شود، بنابراین چنانچه در صورت وضعیت هایی مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیتهاي اشتباه اصلاح گردد و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیتهاي اشتباه، کارکردهاي اصلاح شده ملاك محاسبه صورتوضعیت تعدیل قرار گیرد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه