پاسخ داده شده بسته
0
0

نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس بهاي واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت میباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه این گونه موارد به صورت فاکتوري پرداخت میگردد. ضریب بالاسري موارد فوق چگونه اعمال میگردد.

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در پیمان هاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس فهارس بهاي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهاي ردیفهاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه)، قیمت جدید مربوط ه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسري مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه