پاسخ داده شده بسته
0
0

در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ میباشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهاي مازاد بر 25 درصد میباشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبري افزایش و کاهش عمل نماید؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبري تغییرات ملاك عمل است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه