پاسخ داده شده بسته
0
0

در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ کار براساس فهرست بهاي سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه ماهه چهارم سال 1378 سه ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان حاکم بر روابط طرفین پیمان (کارفرما و پیمانکار) و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هر گونه تغییري در آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی گردیده و نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط (شورایعالی فنی) دارد. لذا در صورت درخواست تغییر شاخص مبناي درج شده در پیمان، باید مراتب با دلایل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور منعکس شود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه