پاسخ داده شده بسته
0
0

آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبناي پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهاي اجرایی که پس از سپري شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه میباشد ملاك خواهد بود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي، تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاك است که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می شود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه