پاسخ داده شده بسته
0
0

در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجراي کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب 25 درصد مبلغ قرارداد بر اساس 25 درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد یا براساس 25 درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره 842/84 – 102/1088 مورخ 1378/03/02)، سقف 25 درصد افزایش موضوع بند ( 1- الف) ماده 29 ، براساس مبلغ اولیه پیمان (مندرج در ماده 3 موافقتنامه) می باشد و مبلغ اولیه پیمان پس از کاهش به موجب بند (2- الف) ماده 29، نقشی در تعیین سقف مبلغ 25 درصد افزایش بند (1- الف) ندارد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه