پاسخ داده شده بسته
0
0

یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکار (پیمانکار، مشاور و کارفرما) جهت تأمین بموقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است. به همین دلیل عملیات بتن ریزي کارگاه ها تعطیل گشته است. آیا پیمانکار می تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب تعلیق کند؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي طرحهاي عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان، تأمین مصالح مصرفی مورد نیاز اجراي کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگري براي تأمین مصالح پیش بینی شده باشد. درمورد مصالح حواله اي نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکار (با توجه به برنامه زمانی تفصیلی)، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوطه طبق بند (4- الف) ماده 30 شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با هزینه تعلیق ندارد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه