پاسخ داده شده بسته
0
0

پیمانی با توجه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان، طی اعلام کتبی کارفرما خاتمه داده شده است. یادآور می شود پروژه مذکور در هشت بلوك ساختمانی بوده و عملیات انجام شده تاکنون در مراحل 10 تا 50 درصد عملیات اجرایی در بلوکهاي مورد قرارداد می باشد.

اکنون با توجه به این که هیچیک از بلوکها به اتمام نرسیده و قابل بهره برداري نمی باشد، آیا پروژه می تواند به استناد به بند (الف) ماده 48 شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی گردد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوس ت بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3)، در صورت ابلاغ ماده 48 از سوي کارفرما، همانطور که طبق بند (الف) ماده مذکور تصریح گردیده، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی آن قسمت از کارها که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 » دهد. منظور از عبارت در ماده 48 شرایط عمومی پیمان، آن قسمت از کار « شرایط عمومی پیمان تحویل موقت می گیرد می باشد که به اتمام رسیده است و ناتمام بودن بخش هاي دیگر، مانع کارکرد و بهر هبرداري در نظر گرفته شده براي قسمت مذکور، براساس پیمان منعقده و مشخصات فنی پروژه نباشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه