پاسخ داده شده بسته
0
0

در صورتیکه مطابق بند (الف- 2) ماده 29 جمع مبلغ کاهش مقادیر 15 درصد و مطابق بند (الف- 1) ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر 28 درصد باشد با توجه به این که در مجموع 13 درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا میتوان تا 1.25 مبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه میباشد.

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده 29 شرایط عمومی پیمان 25 درصد قابل افزایش و 25 درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان 25 درصد بصورت جداگانه را دارد. در نتیجه آیتمهاي ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتمهاي حذف شده نمیگردد، بلکه افزایش بطور جداگانه فقط تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان مطرح میباشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه