پاسخ داده شده بسته
0
0

چنانچه بدلیل قصور کارفرما (بعنوان مثال تاخیر در پرداختها) مدت انجام کار افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدتهاي مجاز و غیرمجاز (و پس از رسیدگی گزارش تاخیرات پیمانکار)، مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدتهاي تمدید شده (با ابلاغیه بدلیل تاخیر در پرداختهاي کارفرما) باشد. آن وقت طبق قسمت 3 از بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان عملاً سقف تعیین شده براي محاسبه خسارت تاخیرات (یک چهارم مدت پیمان) افزایش خواهد یافت درحالیکه قصوري هم متوجه پیمانکار نبوده است.

با توجه به شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدتهاي تمدید شده ناشی از قصور کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

به استناد بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان یا مدت اجراي کار، مدت درج شده در بند “ب” ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان در آن ایجاد می شود. بنابراین مدت پیمان درج شده در بند “ب” ماده 50 شرایط عمومی پیمان عبارت است از مدت اولیه پیمان بهعلاوه مدت تاخیرات مجاز

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه