پاسخ داده شده بسته
0
0

بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارك یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3، عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت وضعیت قطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و پیمانکار م یتواند براي تعیین تکلیف اعتراض خود از طریق ماده 53 شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیري نماید.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه