پاسخ داده شده بسته
0
0

در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بهاي ابنیه سال 1383، به ستون هاي متشکل از دو تیرآهن با وصله هاي اتصال از تسمه و ورقهاي تقویتی، کدامیک از آیتم هاي 090104 و 090105 تعلق می گیرد (فهرست بهاي مبنا، فهرست بهاي سال 1383 است)؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1383 ، هزینه تهیه، ساخت و نصب ستونهاي متشکل از دو تیرآهن که وصل ههاي اتصال از تسمه و ورقهاي تقویتی در آن بکار رفته باشد، براساس ردیف 90104 محاسبه و پرداخت م یگردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه