پاسخ داده شده بسته
0
0

پیرو بند ج ماده 16 شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار 20 ساله آب و هوا، آیا ملاك این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر 20 ساله بوده و یا پایینترین و بالاترین دما در 20 سال گذشته را می بایستی مدنظر قرار داد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

منظور از بند “ج” ماده 16 شرایط عمومی پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب و هوا از نظر کلیه عوامل جوي بر اساس آمار 20 ساله (اعم از گرما، سرما و نزولات آسمانی) که در اجراي کارهاي موضوع پیمان موثرند، می باشد. از اینرو در مورد نحوه استنتاج آماري از این اطلاعات اظهار نظر نمیگردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه