0 رای
2k مشاهده
آیا 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخصهاي تعدیل 1387 و 1388 لحاظ گردیده یا خیر؟ درضمن پیمانکارا...
0 رای
2k مشاهده
آیا نیم درصد عوارض شهرداري جزء هزینه هاي بالاسري پروژه بوده و پرداخت آن برعهده پیمانکار می باشد؟
0 رای
2k مشاهده
از برخی صورت کارکردهاي پیمانکاري مبلغ 0.5 درصد به عنوان حق السهم شهرداري کسر می گردد که بنا به اع...
0 رای
2k مشاهده
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیتهاي پیمانکاران و صور...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن درخصوص ا...
نمایش 5 نتیجه